PxPixel

อัพเดตล่าสุด: 24 เมษายน 2012

เงื่อนไขการใช้งานระบบสถานที่และกิจกรรมที่ได้รับอนุญาต

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ("ข้อตกลง" หรือ "เงื่อนไขการใช้งาน") อย่างละเอียดก่อนใช้บริการที่นำเสนอโดย FOURSQUARE LABS, INC. ("FOURSQUARE") ข้อตกลงนี้เป็นการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลผูกพันทางกฎหมายสำหรับการใช้งานของคุณบนระบบสถานที่และกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตของ foursquare ("ระบบ") ด้วยการลงทะเบียน และ/หรือใช้งานระบบนี้ในลักษณะใดๆ คุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของระบบนี้ เงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดเพื่อใช้งานในที่นี้จะบังคับใช้กับข้อตกลงนี้เท่านั้น

1. แพลตฟอร์มสถานที่และกิจกรรมที่ได้รับอนุญาต

แพลตฟอร์มอนุญาตให้เจ้าของ ผู้จัด ผู้วางแผนกิจกรรม และผู้จัดการที่ได้รับอนุญาตคนอื่น (“ผู้จัดการ”) ของ (ก) ร้านอาหาร โรงแรม บาร์ ร้านค้า โรงละคร สนามกีฬาและสถานที่อื่นๆ ของสินค้าและบริการ (“สถานที่”) และ/หรือ (ข) คอนเสิร์ต ภาพยนตร์ เหตุการณ์กีฬา ปาร์ตี้ งานสังสรรค์ทางสังคม และกิจกรรมอื่นๆ (“กิจกรรม”) ให้แก้ไขและทำให้รายละเอียดของสถานที่และ/หรือกิจกรรมของเขาถูกต้องในฐานข้อมูลของ Foursquare ดูการวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้บริการ ‘foursquare’ ของ Foursquare (“บริการ”) ที่สถานที่และหรือกิจกรรมของพวกเขา และให้รางวัลลูกค้าด้วยข้อเสนอพิเศษ (“ข้อเสนอพิเศษ”) ที่เลือกเช็คอินบน foursquare ที่สถานที่และหรือกิจกรรมที่พวกเขาจัดการบน foursquare เพื่อความชัดเจน ผู้จัดการสถานที่สามารถใช้ข้อเสนอพิเศษที่สถานที่ของผู้จัดการได้แต่ไม่สามารถใช้ข้อเสนอพิเศษที่กิจกรรมที่จัดขึ้นที่สถานที่ดังกล่าวได้เว้นแต่ว่าผู้จัดการคนดังกล่าวจะเป็นผู้จัดการกิจกรรมด้วย ในทางเดียวกัน ผู้จัดการกิจกรรมสามารถใช้ข้อเสนอพิเศษที่กิจกรรมดังกล่าวได้แต่ไม่สามารถใช้ข้อเสนอพิเศษที่สถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมได้เว้นแต่ว่าผู้จัดการกิจกรรมจะเป็นผู้จัดการของสถานที่นั้นด้วย

แพลตฟอร์มถูกเสนอให้มีการยอมรับโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในที่นี้ ซึ่งข้อกำหนดที่รวมอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมดและกฎการปฏิบัติการ นโยบายและกระบวนการที่อาจถูกเผยแพร่เป็นครั้งคราวบนแพลตฟอร์มหรือบนเว็บไซต์ของ Foursquare (ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ www.foursquare.com "เว็บไซต์ ") ซึ่งแต่ละแห่งถูกรวมโดยการอ้างอิง

Foursquare สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือยุติแพลตฟอร์มด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งได้ทุกเมื่อ Foursquare สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้งานหรือนโยบายแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ทุกเมื่อและจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยการลงประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Foursquare เป็นผู้ตัดสินแต่เพียงผู้เดียวว่าอะไรคือ “การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา" ด้วยเจตนาที่ดีและสามัญสำนึกและการตัดสินที่มีเหตุผล

2. การมีสิทธิ

ในการอ้างสิทธิ์ในสถานที่หรือกิจกรรม ผู้จัดการต้องได้รับเชิญและ/หรืออนุมัติจาก Foursquare และทำขั้นตอนการตรวจสอบที่บังคับใช้ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเพื่อให้สถานที่หรือเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น “สถานที่ที่ได้รับอนุญาต” หรือ “กิจกรรมที่ได้รับอนุญาต” ตามความเหมาะสม และเพื่อเข้าถึงบริการแพลตฟอร์มได้ หากคุณลงทะเบียนในฐานะองค์กรธุรกิจ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิในการนำองค์กรนั้นเข้าผูกพันกับข้อตกลง Foursquare สามารถใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธที่จะให้บริการแพลตฟอร์มแก่บุคคลหรือองค์กรใดก็ตาม และสามารถเปลี่ยนเกณฑ์การมีสิทธิได้ตลอดเวลา เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นโมฆะตามขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้ห้าม และสิทธิในการเข้าถึงบริการแพลตฟอร์มจะถูกยกเลิกในเขตอำนาจศาลดังกล่าว

3. บัญชีและรหัสผ่าน

ผู้จัดการแต่ละคนต้องทำขั้นตอนการลงทะเบียนให้สำเร็จโดยการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และถูกต้องแก่ Foursquare ซึ่งกำหนดชัดเจนมากขึ้นโดยขั้นตอนการลงทะเบียนและการยืนยันปัจจุบัน คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่คุณส่งมีความถูกต้องและเป็นจริง Foursquare จะใช้ข้อมูลติดต่อและข้อมูลอื่นที่คุณกรอกในการยืนยันตัวตนคุณและคุณยินยอมในที่นี้ว่า Foursquare สามารถติดต่อคุณได้โดยตรงหรือผ่านวิธีอัตโนมัติ คุณเป็นผู้เดียวที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ และจะรับผิดชอบต่อการรักษารหัสผ่านแพลตฟอร์มของคุณเป็นความลับ คุณจะไม่ใช้บัญชีของผู้ใช้คนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากผู้ใช้คนนั้น คุณจะแจ้งให้ Foursquare ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับบัญชีอื่นที่คุณทราบ คุณยอมรับว่า Foursquare ไม่สามารถและจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่คุณไม่สามารถรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านของคุณได้

คุณ คุณต้องคอยทำให้ข้อมูลในบัญชีของคุณเป็นปัจจุบันและถูกต้องตลอดเวลา รวมถึงอีเมลแอดเดรสและหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องด้วย คุณไม่สามารถโอนหรือขายบัญชี คุณไม่สามารถโอนหรือขายบัญชี Foursquare ของคุณให้บุคคลอื่นได้

4. การชำระเงิน

คุณสมบัติบางประการของแพลตฟอร์มและ/หรือบริการและผลิตภัณฑ์บางอย่างที่พร้อมให้คุณใช้งานผ่านแพลตฟอร์มอาจต้องมีการชำระเงินตอนนี้หรือในอนาคต (“บริการแบบชำระเงิน”) Foursquare ใช้ผู้ดำเนินการการชำระเงินอื่น (“ผู้ดำเนินการการชำระเงิน”) ในการเรียกเก็บเงินคุณผ่านบัญชีการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณบนแพลตฟอร์ม (“บัญชีการเรียกเก็บเงิน” ของคุณ) เพื่อการใช้บริการแบบชำระเงิน ขั้นตอนการชำระเงินจะเป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ดำเนินการการชำระเงินนอกเหนือจากข้อตกลงนี้ เราไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่เกิดจากผู้ดำเนินการการชำระเงิน การเลือกใช้บริการแบบชำระเงิน แสดงว่าคุณตกลงจ่ายเงินให้ Foursquare ผ่านผู้ดำเนินการการชำระเงินโดยค่าธรรมเนียมทั้งหมดอยู่ที่ราคาที่มีผลในขณะนั้นสำหรับการใช้บริการแบบชำระเงินตามข้อกำหนดการชำระเงินที่บังคับใช้ และคุณอนุญาตให้ Foursquare เรียกเก็บเงินกับผู้บริการด้านการชำระเงินที่คุณเลือก (“วิธีชำระเงิน”) คุณตกลงทำการชำระเงินโดยใช้วิธีชำระเงินที่เลือกนั้น Foursquare สงวนสิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดของบริษัทแม้ว่าบริษัทจะร้องขอหรือได้รับการชำระเงินแล้วก็ตาม

5. เนื้อหาและการเป็นเจ้าของ

คุณยอมรับและตกลงว่าแพลตฟอร์มและเนื้อหา ข้อมูลและสิ่งของอื่นทั้งหมดที่ถูกทำให้มีอยู่ผ่านแพลตฟอร์มได้รับการปกป้องโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร ความลับทางการค้าหรือกรรมสิทธิ์และกฎหมายหรือกฎหมายความเป็นส่วนตัวอื่นๆ และ Foursquare (และผู้ใช้สิทธิ์ของบริษัท) จะเป็นเจ้าของและรักษาสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด (รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์ทั้งหมด) ที่ระบุในที่นี้และต่อไป เว้นแต่ว่าและจนถึงขอบเขตที่ Foursquare อนุญาตชัดเจนเท่านั้น คุณตกลงที่จะไม่หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นขาย ให้อนุญาต ให้เช่า ดัดแปลง จำหน่าย ทำซ้ำ ผลิตซ้ำ ส่ง แสดงต่อสาธารณะ แสดงในที่สาธารณะ เผยแพร่ ปรับเปลี่ยน แก้ไขหรือสร้างงานที่มาจากแพลตฟอร์มหรือเนื้อหา ข้อมูลและสิ่งอื่น ๆ ดังกล่าว

6. สิ่งที่ผู้ใช้ส่ง เนื้อหาและกิจกรรมที่ห้าม

ตามวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการใช้งาน ข้อกำหนด "เนื้อหา" ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ ซอฟต์แวร์ สคริปต์ กราฟิกและเนื้อหาอื่น

การอัพโหลด โพสต์ ส่งหรือจำหน่ายเนื้อหาใดก็ตาม ("การส่งของผู้ใช้") ผ่านแพลตฟอร์มหรือที่คุณจัดหาให้ Foursquare แสดงว่าคุณ

 1. ให้และตกลงให้สิทธิและการอนุญาตที่ไม่พิเศษเฉพาะ โอนได้ ตลอดกาล ถอนไม่ได้ ไม่พิเศษเฉพาะ ไม่มีสิทธิต่อเนื่องแก่ Foursquare (พร้อมสิทธิในการอนุญาตต่อ) เพื่อใช้ ผลิตซ้ำ แสดงต่อสาธารณะชน ดัดแปลง จำหน่ายการส่งของผู้ใช้ในรูปแบบใดก็ตาม ที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการ) และ
 2. รับรองและรับประกันต่อ Foursquare ว่า (ก) คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิทั้งหมดสำหรับการส่งของผู้ใช้ (ข) คุณมีสิทธิเต็มที่ในการกระทำในนามของเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ใดก็ตามในเนื้อหาในการส่งของผู้ใช้เพื่อใช้เนื้อหาดังกล่าวตามที่พิจารณาโดยเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และในการให้สิทธิที่ระบุด้านล่าง (ค) คุณมีสิทธิใช้ชื่อและสิ่งที่ระบุตัวตนที่คล้ายกันของบุคคลที่ระบุตัวตนได้ และการใช้การระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าว หรือข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พิจารณาโดยเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (ง) คุณมีสิทธิให้สิทธิในการส่งของผู้ใช้ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดแก่ Foursquare และผู้ใช้แพลตฟอร์มทั้งหมดและ (จ) การใช้การส่งของผู้ใช้โดย Foursquare จะไม่ล่วงล้ำหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิในการเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ สิทธิในสัญญาหรือทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในกรรมสิทธิ์อื่นๆ

Foursquare จะมีสิทธิใช้ ผลิตซ้ำ โอน อนุญาตต่อและใช้ประโยชน์ได้ตลอดกาลจากสถานที่ เส้นรุ้งและเส้นแวง หรือข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่คุณส่ง อัพโหลด ลงประกาศ สร้างหรือเพิ่มเข้าในแพลตฟอร์ม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่เกี่ยวกับบริการ)

ตามเงื่อนไขการใช้งาน คุณสัญญาว่าจะไม่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อเป้าหมายใดก็ตามที่เงื่อนไขการใช้งานห้ามไว้ คุณรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดของคุณที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม

ตัวอย่างเช่น ซึ่งไม่ใช่ขีดจำกัด คุณจะไม่ (และจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่น) (ก) กระทำการ หรือ (ข) อัพโหลด ดาวน์โหลด โพสต์ ส่งหรือจำหน่ายหรืออำนวยความสะดวกให้การจำหน่ายเนื้อหาใดก็ตามบนหรือผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งของผู้ใช้ใดก็ตามที่

 1. ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในการเผยแพร่หรือสิทธิของบุคคลอื่นใดหรือองค์กรหรือละเมิดกฎหมายหรือหน้าที่ในสัญญาใดก็ตาม
 2. ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ กฎหรือระเบียบที่บังคับใช้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎที่ควบคุมการควบการส่งออก การคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันแบบไม่ยุติธรรม การโฆษณาผิดๆ หรือการโฆษณา และการทำการตลาดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
 3. ที่คุณทราบว่าผิด ให้ข้อมูลผิด ไม่จริง หรือไม่ถูกต้อง
 4. ผิดกฎหมาย ทำให้เสียชื่อเสียง ข่มขู่ ใช้ในทางผิด รุกราน ทำให้เสียชื่อ หมิ่นประมาท โกหก ฉ้อโกง ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของคนอื่น ล่วงละเมิด ลามก น่ารังเกียจหรือดูหมิ่น
 5. สร้างโฆษณา ขยะ อีเมลจำนวนมากที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้มีการร้องขอ ("การสแปม")
 6. มีไวรัสซอฟต์แวร์หรือโค้ดคอมพิวเตอร์อื่น ไฟล์หรือโปรแกรมที่ถูกออกแบบหรือมีเจตนารบกวน สร้างความเสียหาย จำกัดหรือแทรกแซงหน้าที่ที่เหมาะสมของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมหรือสร้างความเสียหายหรือได้รับการเข้าถึงระบบ ข้อมูล รหัสผ่านหรือข้อมูลอื่นของ Foursquare หรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้อนุญาต
 7. ปลอมเป็นบุคคลหรือองค์กรใดก็ตาม รวมถึงพนักงานหรือตัวแทน Foursquare
 8. รวมเอกสารระบุตัวตนหรือข้อมูลทางการเงินที่มีความเสี่ยงของใครก็ตาม หรือ
 9. ละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัว กฎของเว็บไซต์ และ/หรือนโยบายและกฎอื่นๆ ที่รวมอยู่ในที่นี้

หากการส่งของผู้ใช้มีภาพอยู่ แนวทางรูปภาพของ Foursquare จะมีผลบังคับใช้

คุณจะไม่ (โดยตรงหรือโดยอ้อม)

 1. กระทำการที่จำกัดหรืออาจจำกัด (ตามที่ Foursquare กำหนดในดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว) ปริมาณที่ไม่สมเหตุสมผลหรือใหญ่เกินเหตุบนโครงสร้างพื้นฐานของ Foursquare (หรือผู้จัดหาอื่นของบริษัท)
 2. แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของแพลตฟอร์มหรือกิจกรรมใดก็ตามที่ดำเนินอยู่บนแพลตฟอร์ม
 3. หลีกเลี่ยงมาตรการใดก็ตามที่ Foursquare อาจใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์ม (หรือบัญชี คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม)
 4. ดำเนินการระบบตอบอัตโนมัติหรือ “สแปม” รูปแบบใดก็ตามบนแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์
 5. ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ อุปกรณ์หรือขั้นตอนใดก็ตามเพื่อ "crawl" หรือ "spider" หน้าใดก็ตามของเว็บไซต์แบบทำด้วยตัวเองหรืออัตโนมัติ
 6. เก็บหรือขูดเนื้อหาใดก็ตามจากแพลตฟอร์มหรือบริการ
 7. ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน จัดสรร ผลิตซ้ำ แจกจ่าย แปล สร้างงานหรือการปรับเปลี่ยนจากบริการหรือเนื้อหา หรือแสดงทั่วไป เผยแพร่ซ้ำ สร้างเป้าหมายใหม่ ขาย แลกเปลี่ยนหรือใช้ประโยชน์ด้วยวิธีใดก็ตามจากบริการหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ (นอกเหนือจากการส่งของผู้ใช้ของคุณ) ยกเว้นเมื่อได้รับอนุญาตชัดเจนจาก Foursquare
 8. ถอดรหัส แปลกลับ แยกชิ้นส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามนำซอร์ซโค้ดหรือความคิดเบื้องหลังหรือขั้นตอนวิธีของส่วนใดก็ตามของบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอพพลิเคชั่นหรือวิดเจ็ต) ยกเว้นตามขอบเขตจำกัดที่กฎหมายที่บังคับใช้ห้ามการจำกัดดังกล่าวโดยเฉพาะ
 9. คัดลอก ให้เช่า ปล่อยกู้ จำหน่ายหรือโอนสิทธิใดก็ตามที่คุณได้รับในที่นี้ หรือ
 10. กระทำการละเมิดแนวทางและนโยบายของ Foursquare

Foursquare ไม่รับประกันว่าเนื้อหาหรือการส่งของผู้ใช้ใดก็ตามจะมีอยู่ผ่านแพลตฟอร์ม Foursquare ไม่มีข้อผูกพันในการตรวจสอบแพลตฟอร์ม เนื้อหาหรือการส่งของผู้ใช้ Foursquare สงวนสิทธิในการ (1) ลบ ระงับ แก้ไข หรือดัดแปลงเนื้อหาใดก็ตามตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งของผู้ใช้จากแพลตฟอร์มเมื่อใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบและด้วยเหตุผลใดก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เมื่อได้รับการฟ้องร้องหรือการกล่าวหาจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว หรือถ้า Foursquare กังวลว่าคุณอาจละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้) หรือโดยไม่มีเหตุผลใดเลย และ (2) ลบหรือสกัดกั้นการส่งของผู้ใช้ใดก็ตามจากแพลตฟอร์ม Foursquare ยังสงวนสิทธิในการเข้าถึง อ่าน รักษา และเปิดเผยข้อมูลตามที่ Foursquare เชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจำเป็นเพื่อ (1) ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบ ขั้นตอนทางกฎหมายหรือการร้องขอจากรัฐบาล (2) บังคับใช้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงการสอบสวนการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน (3) ตรวจสอบ ป้องกันหรือจัดการกับปัญหาด้านการฉ้อโกง ความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค (4) ตอบสนองการร้องขอการสนับสนุนจากผู้ใช้ หรือ (5) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ Foursquare ผู้ใช้ Foursquare และสาธารณะชน

7. ความเป็นส่วนตัว

ข้อตกลงนี้รวมนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Foursquare ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติกับข้อมูลระบุตัวตนของ Foursquare และข้อมูลอื่นที่ Foursquare รวบรวมเมื่อคุณเข้าถึงแพลตฟอร์ม เพื่อความชัดเจน ข้อมูลที่คุณส่งช่วงขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของการเรียกร้องจะถูกเก็บรักษาและใช้โดย Foursquare เชื่อมโยงกับขั้นตอนดังกล่าว

ใน ส่วนที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม คุณอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ ชื่อบัญชี Twitter ชื่อและนามสกุล เมืองและรัฐของตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน จำนวนวันออก เช็คอิน และสิ่งต่างๆ ที่ทำบน Foursquare และจำนวนเพื่อนบน Foursquare (โดยมีการแสดง 10 คน) จากผู้ใช้บริการ Foursquare หากไม่ได้รับการอนุญาตก่อนจาก Foursquare หรือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดูการใช้งาน Foursquare ที่สถานที่ของคุณและคุณไม่สามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป้าหมายอื่นใดก็ตาม Foursquare ยังไม่ให้อนุญาตคุณให้ข้อมูลเพื่อข้อความทางการค้าที่ไม่ได้มีการร้องขอ โดยที่ไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวมาแล้วและหากไม่มีการยินยอมอย่างชัดเจนจากผู้ใช้ คุณไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้ Foursquare คนใดก็ตามเข้าในอีเมลหรือรายชื่อผู้รับทางไปรษณีย์ของคุณ คุณตกลงที่จะใช้ขั้นตอนทางการค้าที่สมเหตุสมผล ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลผู้ใช้ Foursquare และข้อมูลจากการ การเปิดเผยหรือการเข้าถึงโดยบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

8. การยุติ

Foursquare อาจยุติการเข้าถึงแพลตฟอร์มทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา โดยมีหรือไม่มีสาเหตุหรือการแจ้ง และการยุตินั้นจะมีผลทันที หากคุณต้องการยุติการลงทะเบียนและบัญชีของคุณ คุณสามารถทำได้ตลอดเวลาโดยปฏิบัติตามคำชี้แนะบนแพลตฟอร์ม

เมื่อ ทำการยุติแล้วสิทธิและข้อผูกพันทั้งหมดของฝ่ายต่างๆ จะหยุดลง และคุณจะหยุดใช้แพลตฟอร์มทันที ยกเว้นเมื่อ (ก) ข้อผูกพันทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นก่อนวันที่ยุติที่มีผล (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผูกพันในการชำระเงินทั้งหมด) และการเยียวยาใดก็ตามสำหรับการผิดสัญญาจะยังคงมีผลอยู่และ (ข) การข้อกำหนดของข้อ 5, 7 และ 9 – 14 ที่รวมอยู่จะยังคงมีผลอยู่ หลังการยุติ Foursquare ไม่มีข้อผูกพันในการรักษาเนื้อหาใดๆ ในบัญชีของผู้ใช้ หรือส่งต่อข้อความที่ไม่ได้อ่านหรือส่งให้คุณหรือผู้ใช้บริการ “Foursquare” คนใดก็ตามหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม

9. การปฏิเสธการรับประกัน

แพลตฟอร์มถูกจัดหาแบบ “ตามที่เป็น” “ตามที่มีอยู่” แพลตฟอร์มถูกจัดหาโดยไม่มีการประกันใดๆ แบบชัดแจ้งหรือเป็นนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันกรรมสิทธิ์แบบเป็นนัย การไม่ล่วงล้ำ การรวม ความสามารถในการขายได้ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันใดก็ตามที่บอกเป็นนัยโดยการกระทำหรือการใช้การค้า ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกปฏิเสธอย่างชัดเจน Foursquare ไม่รับประกันว่า (ก) ข้อมูลใดๆ จะตรงต่อเวลา มีความแม่นยำ พึ่งพาได้ หรือถูกต้อง (ข) แพลตฟอร์มจะมีการรักษาความปลอดภัย ไม่มีข้อผิดพลาด ไม่มีการแทรกแซง หรือมีอยู่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือในที่ใดที่หนึ่ง (ค) ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดก็ตามจะถูกแก้ไข (ง) แพลตฟอร์มจะไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบที่อันตรายอื่น หรือ (จ) ผลลัพธ์หรือผลใดก็ตามสามารถบรรลุได้ การใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นความเสี่ยงของคุณเพียงผู้เดียว

10. ขีดจำกัดของการรับผิด

คุณตกลงว่า Foursquare จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการเข้าถึง การปรับเปลี่ยน หรือการใช้บัญชี ข้อมูลที่ส่ง หรือเนื้อหาของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือต่อข้อมูลใดก็ตามที่ส่งหรือรับ หรือไม่ได้ส่งหรือรับผ่านแพลตฟอร์ม คุณตกลงว่า Foursquare จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการขู่ เนื้อหาที่ทำให้เสียชื่อเสียง ลามก น่ารังเกียจ ผิดกฎหมาย หรือเนื้อหาหรือการประพฤติอื่นๆ ของบุคคลอื่น หรือการล่วงล้ำสิทธิของบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Foursquare (หรือบริษัทในสังกัด ผู้ให้สิทธิและผู้จัดหาของบริษัท) จะไม่รับผิดเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม ไม่ว่าการเรียกร้องหรือการกระทำจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม (ไม่ว่าจะเป็นสัญญา การละเลย การรับผิดอย่างเคร่งครัดหรืออื่นๆ) สำหรับ (ก) เรื่องใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของบริษัท (ข) การสูญเสียหรือความไม่ถูกต้องของข้อมูล การสูญเสียหรือการแทรกแซงการใช้ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อเทคโนโลยี สินค้าหรือบริการมาแทน (ค) ค่าเสียหายทางอ้อมจากการลงโทษ ที่บังเอิญ การพึ่งพา ที่พิเศษ เป็นตัวอย่างหรือที่เป็นผลตามมา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสียธุรกิจ รายได้ ผลกำไร หรือเจตนาดี หรือ (ง) ค่าเสียหายรวมเกิน 50.00 ดอลลาร์สหรัฐ หรือค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายสำหรับการเข้าถึงแพลตฟอร์มในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ขึ้นอยู่กับว่าอะไรมากกว่า แม้ว่า Foursquare จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ขีดจำกัดเหล่านี้เป็นอิสระจากข้อกำหนดอื่นๆ ทุกข้อของข้อตกลง และจะมีผลบังคับใช้ถึงแม้ว่าจะไม่มีการเยียวยาใดๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้

บางรัฐและเขตอำนาจไม่อนุญาตให้มีการแยกหรือมีขีดจำกัดของการรับผิดสำหรับค่าเสียหายจากเหตุการณ์หรือที่เป็นผลตามมา ดังนั้นขีดจำกัดและข้อยกเว้นด้านบนอาจใช้ไม่ได้กับคุณ

11. ค่าทดแทน

คุณตกลงที่จะ (ก) ปกป้อง Foursquare และพนักงาน ผู้รับเหมา เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ และตัวแทนจากการกระทำหรือการฟ้องร้องที่เกิดจากการใช้หรือการใช้แพลตฟอร์มอย่างไม่ถูกต้องของคุณ การทำธุรกรรมหรือการติดต่ออื่นใดกับผู้ใช้คนอื่นที่คุณเกี่ยวข้องด้วย หรือการทำผิดการรับรอง การรับประกันหรือสัญญาใดก็ตามของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้และ (ข) ชดเชย Foursquare สำหรับค่าชำระหนี้หรือค่าเสียหาย การรับผิด ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายที่สมเหตุสมผล) ที่ให้หรือเกิดจากการฟ้องร้องดังกล่าว Foursquare สงวนสิทธิปกป้องและควบคุมเรื่องใดก็ตามที่ต้องเป็นไปตามการชำระค่าทดแทนโดยคุณ ซึ่งในกรณีนี้คุณจะช่วยและร่วมมือกับ Foursquare ในการปกป้องที่มีอยู่

12. ข้อพิพาท การเลือกกฎหมายและสถานที่พิจารณาคดี

ข้อตกลงและการแจ้งใดก็ตามที่ให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถส่งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ได้ในกระบวนการพิจารณาในศาลหรือการปกครองตามหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงตามขอบเขตเดียวกับและเป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกับเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอื่นที่สร้างและรักษาเบื้องต้นในรูปแบบสิ่งพิมพ์

ข้อตกลงจะถูกกำกับและตีความตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก (ยกเว้นการขัดยังกับหลักแห่งกฎหมาย) และสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างกฎหมายสหรัฐและกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างประเทศ กฎหมายและกฎของสหรัฐจะบังคับใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสัญญาสำหรับการขายสินค้านานาชาติจะไม่บังคับใช้กับข้อตกลง คุณตกลงอย่างชัดเจนว่าเขตอำนาจพิเศษสำหรับการฟ้องร้องหรือการกระทำใดก็ตามที่เกิดจากหรือที่สัมพันธ์กับข้อตกลงหรือการใช้แพลตฟอร์มจะถูกทำในศาลรัฐหรือศาลส่วนกลางที่ตั้งอยู่นิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และคุณยังตกลงและยอมรับการกระทำของเขตอำนาจส่วนบุคคลของศาลดังกล่าวเพื่อเป้าหมายในการดำเนินคดีการฟ้องร้องหรือการกระทำดังกล่าวใดก็ตาม ห้ามใช้แพลตฟอร์มในเขตอำนาจที่ไม่บังคับใช้ข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหัวข้อนี้

13. การรวมและการแยกส่วน

นอกเหนือจากข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ แล้ว ข้อตกลงนี้ที่คุณอาจทำร่วมกับ Foursquare เกี่ยวกับบริการเฉพาะเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Foursquare เกี่ยวกับแพลตฟอร์มและแทนที่การสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันทั้งหมด (ไม่ว่าจะเป็นทางปากเปล่า เป็นลายลักษณ์อักษร หรืออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างคุณและ Foursquare ว่าด้วยเรื่องแพลตฟอร์ม ถ้าข้อกำหนดใดก็ตามของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ถูกพบว่าบังคับใช้ไม่ได้หรือไม่ถูกต้อง ข้อกำหนดนั้นจะถูกจำกัดและลดจนถึงขอบเขตต่ำสุดที่จำเป็นเพื่อให้ข้อตกลงนี้ยังคงมีผลบังคับใช้เต็มที่อยู่

14. ข้อกำหนดทั่วไป

สิทธิและข้อผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้เป็นของคุณส่วนตัว และคุณไม่สามารถมอบหมาย ถ่ายโอน หรือให้ต่อได้ยกเว้นเมื่อคุณได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Foursquare Foursquare อาจมอบหมาย ถ่ายโอน หรือให้สิทธิและข้อบังคับใดก็ตามของบริษัทด้านล่างนี้โดยไม่ได้รับการยินยอม การสละสิทธิ์ การยินยอม และการดัดแปลงทั้งหมดต้องถูกเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและเซ็นโดยทั้งสองฝ่ายยกเว้นมีมีการระบุเป็นอย่างอื่นในที่นี้ ไม่มีการสร้างหน่วยงาน หุ้นส่วน การร่วมทุนหรือความสัมพันธ์ในการจ้างงานอันเป็นผลมาจากแพลตฟอร์มหรือข้อตกลง และทั้งสองฝ่ายไม่มีอำนาจประเภทใดก็ตามที่จะผูกมัดอีกฝ่ายหนึ่งในด้านใดก็ตาม การแจ้งทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมถึงอิเล็กทรอนิกส์) และจะถือว่าได้รับแล้วหากส่งด้วยตัวเองหรือส่งโดยไปรษณีย์ที่มีการประกันหรือลงทะเบียน มีการขอใบตอบรับการแจ้ง เมื่อมีการยืนยันการรับทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าส่งทางแฟกซ์ อีเมลหรือผ่านบริการหนึ่งวันหลังข้อความถูกส่ง ถ้าส่งสำหรับการส่งวันถัดไปโดยบริการจัดส่งที่เป็นที่ยอมรับ