นโยบายลิขสิทธิ์ของ foursquare LABS, INC.

Foursquare Labs, Inc. ("Foursquare") ได้ปรับใช้นโยบายทั่วไปต่อไปนี้เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในระบบข้อมูลดิจิตอล ที่อยู่ของตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของ Foursquare เพื่อรับการแจ้งเตือนการละเมิดที่มีการร้องเรียน ("ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย") อยู่ด้านล่างของนโยบายนี้

Foursquare มีนโยบาย (1) บล็อกการเข้าถึงหรือลบเนื้อหาที่ Foursquare เชื่อด้วยเจตนาดีว่าเป็นเนื้อหามีลิขสิทธิ์ที่ถูกคัดลอกหรือจัดจำหน่ายอย่างผิดกฎหมายไปยังผู้โฆษณา บริษัทในสังกัด ผู้จัดหาเนื้อหา สมาชิกและผู้ใช้ของเราอย่างผิดกฎหมาย และ (2) ลบและหยุดให้บริการแก่ผู้กระทำความผิดซ้ำ

ก. ขั้นตอนการรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์

ถ้าคุณเชื่อว่าเนื้อหาที่อยู่ในหรือเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ Foursquare หรือบริการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดส่งการแจ้งการาละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีข้อมูลต่อไปนี้ไปยังตัวแทนที่ได้รับมอบหมายที่ระบุด้านล่างหรือใช้แบบฟอร์มออนไลน์นี้:

 1. ลายเซ็นจริงหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด
 2. การระบุงานหรือเนื้อหาที่ถูกละเมิด
 3. การระบุเนื้อหาที่ถูกอ้างว่าถูกละเมิดรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของเนื้อหาที่ละเมิดที่เจ้าของลิขสิทธิ์พยายามลบพร้อมรายละเอียดเพียงพอเพื่อให้ Foursquare สามารถพบและยืนยันว่ามีอยู่จริง
 4. ข้อมูลติดต่อเกี่ยวกับผู้แจ้งเช่นที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และถ้ามีที่อยู่อีเมล หากคุณไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกอ้างว่าถูกละเมิด โปรดบรรยายความสัมพันธ์ของคุณกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าคนนั้น
 5. คำกล่าวที่ว่าผู้แจ้งมีความเชื่อด้วยเจตนาดีว่าเนื้อหานั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนหรือกฎหมายและ
 6. คำกล่าวที่ทำภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จที่ว่าข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้องและฝ่ายที่แจ้งได้รับอนุญาตให้ทำการร้องเรียนในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

ข. เมื่อตัวแทนที่ได้รับมอบหมายได้รับแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดโดยสุจริตอย่างเหมาะสม:

นโยบายของ Foursquare คือ

 1. การลบหรือปิดใช้งานการเข้าถึงเนื้อหาที่ละเมิด
 2. การแจ้งผู้จัดหาเนื้อหา สมาชิก หรือผู้ใช้ที่บริษัทได้ลบหรือปิดใช้งานการเข้าถึงเนื้อหาและ
 3. ผู้ทำความผิดซ้ำดังกล่าวจะต้องลบเนื้อหาที่ละเมิดออกจากระบบและ Foursquare จะยุติการเข้าถึงบริการของผู้จัดหาเนื้อหา สมาชิกหรือผู้ใช้ดังกล่าว

ค. ขั้นตอนในการส่งการแจ้งตอบกลับถึงตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย:

หากผู้จัดหาเนื้อหา สมาชิก หรือผู้ใช้เชื่อว่าเนื้อหาที่ถูกลบหรือการเข้าถึงที่ถูกปิดใช้งานนั้นไม่ได้ละเมิด หรือผู้จัดหาเนื้อหา สมาชิก หรือผู้ใช้เชื่อว่าเขามีสิทธิโพสต์และใช้เนื้อหาดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตามกฎหมาย ผู้จัดหาเนื้อหา สมาชิก หรือผู้ใช้ต่อส่งการแจ้งตอบกลับที่มีข้อมูลต่อไปนี้ถึงตัวแทนที่ได้รับมอบหมายที่ระบุด้านล่าง:

 1. ลายเซ็นทางกายภาพหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของผู้จัดหาเนื้อหา สมาชิก หรือผู้ใช้
 2. การระบุเนื้อหาที่ถูกลบหรือที่มีการปิดใช้งานการเข้าถึง และตำแหน่งที่ตั้งที่เนื้อหาปรากฏก่อนถูกลบหรือปิดใช้งาน
 3. คำกล่าวว่าผู้จัดหาเนื้อหา สมาชิก หรือผู้ใช้มีความเชื่อตามเจตนาดีว่าเนื้อหาที่ถูกลบหรือหยุดนั้นเป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือการระบุผิดพลาดของเนื้อหา
 4. และชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดหาเนื้อหา สมาชิกหรือผู้ใช้ และถ้ามี ที่อยู่อีเมลและข้อความที่ระบุว่าบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวยินยอมปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจของศาลรัฐบาลกลางสำหรับเขตอำนาจที่ที่อยู่ของผู้จัดหาเนื้อหา สมาชิกหรือผู้ใช้ตั้งอยู่นอกสหรัฐ สำหรับเขตอำนาจที่ Foursquare ตั้งอยู่ และบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวจะยอมรับบริการการดำเนินการจากบุคคลที่จัดหาการแจ้งการละเมิดที่ถูกกล่าวหาดังกล่าว

หากตัวแทนที่ได้รับมอบหมายได้รับการแจ้งกลับ Foursquare อาจส่งสำเนาการแจ้งกลับไปยังฝ่ายที่ร้องเรียนตั้งแต่แรกโดยแจ้งให้บุคคลนั้นทราบว่าบุคคลนั้นสามารถแทนที่เนื้อหาที่ถูกลบหรือหยุดการเรียกใช้งานเนื้อหานั้นภายใน 10 วันทำการ เว้นแต่เจ้าของลิขสิทธิ์ยื่นขอคำสั่งศาลต่อผู้จัดหาเนื้อหา สมาชิก หรือผู้ใช้ เนื้อหาที่ถูกลบจะถูกแทนที่หรือการเข้าถึงเนื้อหานั้นจะถูกกู้คืนภายใน 10 ถึง 14 วันทำการหรือหลังได้การรับการแจ้งกลับตามตามดุลยพินิจของ Foursquare

โปรด ติดต่อตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของ Foursquare เพื่อรับแจ้งการละเมิดที่ถูกเรียกร้องที่ที่อยู่ต่อไปนี้: Foursquare Labs, Inc., 50 W 23rd St, 8th Floor, New York, NY 10010