อัพเดตล่าสุด: 06/06/17

แพลตฟอร์ม Foursquare API และนโยบายการใช้ข้อมูล

ผู้ใช้อินเตอร์เฟสการเขียนโปรแกรมแอพพลิเคชั่น ("API") และข้อมูล Foursquare (ตามที่กำหนดด้านล่าง) ของ Foursquare Labs, Inc. ("Foursquare") ต้องปฏิบัติตามนโยบายผู้พัฒนาของ Foursquare นโยบายการใช้ที่ยอมรับได้ ข้อตกลงสิทธิ์ API และข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายนี้

I. ทั่วไป

 • การใช้ข้อมูล API และข้อมูล Foursquare ของคุณ รวมถึงการรวบรวม การใช้ การบำรุงรักษา และการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้จะเป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบที่บังคับใช้ และเงื่อนไขของนโยบายนี้ และโฆษณา การทำการตลาด ความเป็นส่วนตัว หรือมาตรการควบคุมตนเองข้ออื่นๆ ที่บังคับใช้กับอุตสาหกรรมของคุณ
 • คุณ ต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการโฆษณา อีเมลขยะ หรืออีเมลที่ส่งให้คนจำนวนมากโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ร้องขอ
 • คุณ สามารถใช้ข้อมูล API และข้อมูล Foursquare ได้ ในกรณีที่แอพพลิเคชั่นของคุณ: (ก.) ไม่ได้เป็นแบบเฉพาะ (ข.) ให้บริการแบบสาธารณะ (ค.) ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือการสมัครใช้งาน (ง.) ไม่เกินขีดจำกัดการโทรต่อวัน และ (จ.) หรือตามปกติแล้วไม่ใช่เชิงพาณิชย์ หากแอพพลิเคชั่นของคุณไม่ตรงกับเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด คุณจะต้องได้รับสิทธิ์การใช้งานสำหรับองค์กร

2. การอนุญาต

 • คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลทางการค้าที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบและที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลทั้งหมดที่คุณเก็บรวบรวมไว้ ได้รับหรือเข้าถึงผ่าน API หรือที่ผู้ใช้ส่งให้บริหาร Foursquare ผ่านแอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณ ("ข้อมูล Foursquare") และรหัสตรวจสอบความถูกต้องของคุณจากการใช้ การเปิดเผย หรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • คุณ ต้องไม่ให้รหัสตรวจสอบความถูกต้องแก่ผู้อื่นและคุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้ API ใดก็ตามหรือทั้งหมดที่ใช้รหัสตรวจสอบความถูกต้องของคุณ
 • Foursquare สามารถเพิกถอนรหัสตรวจสอบความถูกต้องหรือธุรกิจของคุณได้่ทุกเมื่อด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยมีการแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบ และโดยไม่ต้องรับผิดกับคุณหรือบุคคลใดก็ตาม
 • คุณ ต้องแจ้งให้เราทราบทันทีในกรณีที่มีการเข้าถึงข้อมูล Foursquare รหัสตรวจสอบความถูกต้องของคุณและ/หรือแอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • หาก แอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้บริการ Foursquare
  • คุณต้องไม่รวมฟังก์ชันการทำงานในแอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณที่ขอหรือรวบรวมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน Foursquare และคุณอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบผ่าน OAuth2
  • แอพพลิเคชั่น และ/หรือเว็บไซต์ของคุณต้องให้ลิงก์ไปยังหน้าการตั้งค่าบริการ Foursquare ของคุณที่ผู้ใช้สามารถหยุดเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณจากบริการ Foursquare ได้

3. การเข้าถึง/การใช้

 • คุณจะขอเฉพาะข้อมูล Foursquare ที่คุณจำเป็นเพื่อดำเนินการแอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณและต้องไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพิ่มเติมและลบข้อมูลนั้นเมื่อแอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณไม่ใช้ข้อมูลนั้นต่อไป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เมื่อผู้ใช้ได้ถอนการยินยอม
 • Foursquare สงวนสิทธิในการจำกัดจำนวนและ/หรือความถี่ของการขอ การขอ API ตามวิจารณญาณของบริษัทฝ่ายเดียว หาก Foursquare มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าคุณได้พยายามทำเกินหรือหลีกเลี่ยงขีดจำกัดอัตรา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ผ่านการลงทะเบียนหมู่ของแอพพลิเคชั่น) ความสามารถของคุณในการใช้ API อาจถูกบล็อกไว้ชั่วคราวหรือตลอดไป โดยมีหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และโดยที่ Foursquare ไม่มีความผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่น
 • ถ้า แอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณกำหนดให้มีหรืออนุญาตให้มีการโอนข้อมูลผู้ใช้ไปนอกประเทศที่ผู้ใช้พำนักอยู่ (รวมถึงการโอนไปยังเซิฟร์เวอร์ Foursquares ซึ่งอยู่ในสหรัฐ) คุณต้องตรวจให้แน่ใจว่าการโอนดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้
 • หาก แอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณรวบรวม รับหรือเข้าถึงข้อมูลใดก็ตามเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ Foursquare หรือส่งข้อมูลผู้ใช้ใดก็ตามถึง Foursquare ไม่ว่าจะกระทำในฐานะผู้ใช้แอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณหรือโดยอ้อม:
  • คุณต้องแจ้งและรับการยินยอมจากผู้ใช้อย่างชัดเจนก่อนจะรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของเขา/เธอและก่อนที่แอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณจะใช้ข้อมูลนั้น การแจ้งต้องเปิดเผยชัดเจนว่าทั้งคุณและ Foursquare รวบรวมและใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้
  • คุณต้องเคารพการตั้งค่าผู้ใช้ Foursquare ของผู้ใช้
  • คุณ ต้องรับการยินยอมจากผู้ใช้ที่ให้ข้อมูลก่อนใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การแสดงข้อมูลนั้นกลับไปยังผู้ใช้รายนั้นบนแอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณ
  • คุณ ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้ก่อนลงประกาศข้อมูลแทนพวกเขาบนแอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณ บริการ Foursquare หรือผ่านบริการของบุคคลอื่นบริการของบุคคลอื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Twitter หรือ Facebook)
  • หาก ผู้ใช้รายหนึ่งอนุญาตให้แอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณเข้าถึงบริการ Foursquare คุณสามารถใช้ข้อมูลของเพื่อนบนบริการ Foursquare ของผู้ใช้รายนั้นเฉพาะในบริบทของประสบการณ์ผู้ใช้รายนั้นกับแอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลของเพื่อนของผู้ใช้นอกแอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณ ถึงแม้ผู้ใช้จะยินยอมให้คุณใช้ข้อมูลดังกล่าว ห้ามใช้หรือเก็บรักษาข้อมูลของเพื่อนคุณให้ทางอื่น
  • แอพพลิเคชั่น และ/หรือเว็บไซต์ของคุณต้องไม่ปลอมตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้เมื่อสื่อสารกับ Foursquare
  • คุณต้องไม่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของผู้ใช้ (เช่นชื่อหรือรูปโปรไฟล์) ในโฆษณาหรือโปรโมชั่นโดยที่ Foursquare ไม่ได้ยินยอมล่วงหน้า
 • หาก คุณได้รับข้อมูล Foursquare ที่ไม่ได้ระบุตัวตน คุณจะใช้ข้อมูล Foursquare ร่วมกับเนื้อหา เอกสาร รหัส ข้อมูลอื่นๆและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ผ่านผลิตภัณฑ์ บริการหรืออินเตอร์เฟสการเขียนโปรแกรมแอพพลิเคชั่นอื่น หรือผลิตภัณฑ์ บริการหรือแอพพลิเคชั่นใดก็ตามของบุคคลอื่น เพื่อระบุหรือพยายามระบุที่มาของข้อมูล Foursquare ด้วยวิธีใดก็ตามหรือระบุตัวบุคคล
 • หาก คุณใช้ข้อมูลสถานที่ Foursquare ใดก็ตาม คุณต้องปฏิบัติตามกฎการใช้แพลตฟอร์มฐานข้อมูลสถานที่
 • หาก แอพพลิเคชั่นของคุณกำลังใช้ Foursquare API เพื่อสร้างการผสมผสานที่คล้ายกับประสบการณ์ผู้ใช้ที่สำคัญของ Foursquare โดยการจัดหาบริการเกี่ยวกับการค้นพบในท้องถิ่น การค้นหาหรือการแนะนำ คุณต้องปฏิบัติข้อกำหนดเพิ่มเติม
 • หาก คุณใช้ข้อมูล Foursquare "สำรวจ" ใดก็ตาม คุณจะไม่รวมการจัดอันดับและ/หรือข้อมูลสัญญาณที่ได้รับจากข้อมูล Foursquare ดังกล่าวที่มีการจัดอันดับของคุณเองหรือบุคคลอื่นและ/หรือข้อมูลสัญญาณ
 • การเข้าถึง API ตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ Foursquare สงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง API ในอนาคตตามวิจารณญาณของบริษัทฝ่ายเดียว หากเราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้ API หรือคุณสมบัติอื่นของ API คุณไม่มีข้อผูกพันในการใช้ API หรือคุณสมบัติที่บังคับใช้ต่อ

4. การรักษา

 • แอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณต้องเสนอวิธีที่เรียบง่ายให้ผู้ใช้หยุดใช้งานแอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณ และหลังจากนั้นคุณจะต้องลบข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ดังกล่าวออกอย่างถาวร
 • คุณ สามารถเก็บข้อมูลที่คุณได้รับผ่านการใช้ API เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้แอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของผู้ใช้ได้ แต่คุณควรพยายามรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและต้องลบข้อมูลเก่าออกทั้งหมด การอนุญาตนี้ไม่ได้ให้สิทธิคุณในการใช้ข้อมูลที่ถูกแคช เพื่อความชัดเจนโดยไม่มีการจำกัด
  • คุณไม่สามารถแคชหรือจัดเก็บข้อมูลสถานที่ของ Foursquare (รวมถึงคำแนะนำและรูปภาพสถานที่) ไว้เกิน 30 วันได้โดยไม่รีเฟรช
  • คุณ ไม่สามารถแคชข้อมูลเช็คอินดิบของผู้ใช้ไว้เกิน 24 ชั่วโมงได้โดยไม่รีเฟรช
  • คุณ ไม่สามารถแคชข้อมูลไว้ให้ใครก็ตามที่ยังไม่ได้อนุญาตแอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณ (เช่นเพื่อนผู้ใช้แอพพลิเคชั่นของคุณ) ไว้เกิน 3 ชั่วโมง
  • คุณ ไม่สามารถติดตามประวัติการเช็คอินของผู้ใช้หรือรักษาข้อมูลที่มาจากประวัติการเช็คอินของผู้ใช้โดยไม่ได้อธิบายการใช้ดังกล่าวให้ผู้ใช้เข้าใจอย่างชัดเจนและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้รายนั้นก่อน ซึ่งรวมถึงการติดตามผู้ใช้ผ่าน "อยู่ที่นี่ในขณะนี้" หรือผู้เยี่ยมชมเด่นของสถานที่
  • คุณ ไม่สามารถแคชข้อมูลใดก็ตามไว้นานเกิน 30 วันได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
 • หาก คุณหยุดใช้ API หรือเราปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณ คุณต้องลบข้อมูล Foursquare ทั้งหมดออก
 • คุณต้องลบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ใช้ที่คุณได้รับออกจาก API หากผู้ใช้ขอให้คุณลบ และคุณต้องจัดหากลไกการเข้าถึงที่เรียบง่ายและง่ายดายเพื่อให้ผู้ใช้ทำการร้องขอดังกล่าว เราอาจขอให้คุณลบข้อมูลที่คุณได้รับจาก API หากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดของเรา ในกรณีดังกล่าว เราจะไม่มีการรับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม
 • อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ Foursquare (ก) หยุดจัดหา API หรือฐานข้อมูลสถานที่ผ่าน API หรือ (ข) เลือกที่จะเก็บค่าบริการสำหรับการเข้าถึง API หรือฐานข้อมูลสถานที่ และคุณเลือกที่จะไม่ใช้ API และ/หรือฐานข้อมูลสถานที่ของ Foursquare ต่อไปเนื่องจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวและคุณแจ้งให้ Foursquare ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว (แต่ละเหตุการณ์เป็น "เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง") Foursquare อนุญาตให้คุณเก็บข้อมูลสถานที่การเปลี่ยนแปลงไว้ (ตามที่ให้คำอธิบายด้านล่าง) ได้ 3 เดือนหลังเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงนั้น ("ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง") ในขณะที่คุณเปลี่ยนบริการและ/หรือเว็บไซต์ของคุณไปยังฐานข้อมูลสถานที่อื่น หากคุณเปลี่ยนไปใช้ฐานข้อมูลสถานที่ใหม่ในระหว่างช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง สิทธิ์การใช้งานจาก Foursquare จะยุติโดยอัตโนมัติ คุณต้องลบข้อมูลสถานที่การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามออกภายใน 30 วันหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยคุณยังสามารถใช้ ID สถานที่ Foursquare ใดๆ ก็ตามได้ต่อไป เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ "ข้อมูลสถานที่การเปลี่ยนแปลง" หมายถึงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลละติจูดลองติจูด URL และ Twitter Handle ที่เชื่อมโยงกับสถานที่ใดก็ตามที่รวมอยู่ในฐานข้อมูลสถานที่ของ Foursquare ที่คุณเข้าถึงก่อนเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง

5. ไม่มีการโอน

 • คุณจะไม่โอนข้อมูล Foursquare ใด ๆ โดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงข้อมูลผู้ใช้หรือ ID ผู้ใช้ Foursquare (หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเชื่อมโยงกับ) เครือข่ายโฆษณาใด ๆ การแลกเปลี่ยนโฆษณา ผู้ขายข้อมูล หรือการโฆษณาหรือการใช้ระบบเงินตรา ชุดเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าผู้ใช้จะยินยอมให้มีการโอนหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น “ทางอ้อม” หมายความว่าคุณไม่สามารถโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นที่จะโอนข้อมูลนั้นไปยังเครือข่ายโฆษณา "ข้อมูล Foursquare ใดก็ตาม" หมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับผ่านการใช้ API รวมถึงข้อมูลรวม ไม่มีการออกนามหรือที่ได้มาจากเนื้อหาหนึ่ง
 • คุณ จะไม่ขายหรือโอนข้อมูล Foursquare ใด ๆ ถ้าคุณถูกซื้อหรือรวมกับบุคคลอื่น คุณสามารถใช้ข้อมูลผู้ใช้ภายในแอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณต่อไปได้ แต่คุณไม่สามารถโอนข้อมูลออกนอกแอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณได้

ุ6. นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • หากคุณรวบรวม ใช้ จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูล Foursquare ใดก็ตาม
  • คุณต้องจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวให้ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณโดยเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าคุณเก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้อย่างไร รวมถึงข้อมูลที่
   • คุณได้รับและใช้ข้อมูลผู้ใช้บริการ Foursquare รวมถึงรายละเอียดประเภทข้อมูลผู้ใช้ที่ได้รับและวิธีที่คุณใช้และเปิดเผยข้อมูลนั้น
   • คุณแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้กับ Foursquare เพื่อให้ Foursquare ใช้ตามวัตถุประสงค์ของที่ต้องการและ
   • ผู้ใช้สามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Foursquare
  • คุณต้องนำเสนอนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณให้ผู้ใช้แต่ละคนขณะที่มีการใช้และ/หรือดาวน์โหลด ติดตั้ง อนุญาต หรือเริ่มใช้งานครั้งแรก และคุณต้องทำให้มีนโยบายอยู่ชัดเจนจากอินเตอร์เฟสผู้ใช้แอพพลิเคชั่นหรือจากหน้าแรกของเว็บไซต์คุณ
  • แอพพลิเคชั่น และ/หรือเว็บไซต์ของคุณต้องไม่รวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ของผู้ใช้รายได้ก็ตามยกเว้นเมื่อได้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่มีการรวบรวมและข้อมูลจะถูกใช้อย่างไร และได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากผู้ใช้สำหรับการใช้เหล่านั้นก่อน

7. สิ่งแสดงการเป็นเจ้าของ/เครื่องหมายการค้า

 • ในการใช้ API และข้อมูล Foursquare คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแสดงการเป็นเจ้าของและการเชื่อมโยงของเรา นอกจากนี้คุณจำเป็นต้องแสดงข้อมูลสิ่งแสดงการเป็นเจ้าของทั้งหมดและข้อความแสดงการเป็นเจ้าของใดก็ตามที่เชื่อมโยงกับข้อมูล Foursquare ที่คุณรวบรวม ได้รับหรือเข้าถึงผ่าน API รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลจากบุคคลภายนอกและผู้ให้ข้อมูล
 • แอพพลิเคชั่น และ/หรือเว็บไซต์ของคุณต้องไม่:
  • ใช้ชื่อธุรกิจและ/หรือโลโก้แบบที่ให้ข้อมูลผิดทำให้สับสนหรือหลอกลวงผู้ใช้ (เช่นไม่เลียนแบบลักษณะภายนอกและความรู้สึกของบริการ Foursquare)
  • ทำให้สับสนหรือทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาหรือเป้าหมายของแอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณ
  • เลียนแบบหรือช่วยให้เกิดการเลียนแบบบุคคลอื่นแบบที่อาจทำให้เข้าใจผิด ทำให้สับสนหรือหลอกลวงผู้ใช้
 • คุณ ต้องไม่แสดงหรือพูดเป็นนัยเกี่ยวกับการเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์กับหรือการสนับสนุนจากเรา
 • ถ้าแอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณแสดงโลโก้หรือเครื่องหมายการค้าใดก็ตามของ Foursquare คุณต้องแสดงข้อความต่อไปนี้ให้ชัดเจน: ® "โลโก้ (รวมถึงตราทั้งหมด) และเครื่องหมายการค้าของ Foursquare บน [แอพพลิเคชั่น/บริการ] นี้เป็นทรัพย์สินของ Foursquare Labs, Inc"
 • คุณต้องอ่านและปฏิบัติตามแนวทางคุณลักษณะเครื่องหมายการค้าและแบรนด์ Foursquare

8. การอนุญาต/ผลตอบรับ

 • การรวม API เข้าในเว็บไซต์หรือบริการของคุณแสดงว่าคุณยอมรับว่า Foursquare สามารถรวบรวมและใช้ข้อมูลจากคุณและผู้ใช้ของคุณตามที่บรรยายในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณยังยอมรับว่า Foursquare สามารถใช้วิธีอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์เว็บไซต์หรือบริการของคุณที่ API และ/หรือเนื้อหาของ Foursquare ได้ถูกรวมอยู่ ข้อมูลใดก็ตามที่คุณหรือผู้ใช้ของคุณส่ง อัพโหลด โพสต์ สร้างหรือเพิ่มเข้าในบริการ Foursquare ผ่านการใช้ API ของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่ผู้ใช้ใช้บริการและ/หรือเว็บไซต์ของคุณ) จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ส่ง (ตามที่อธิบายไว้ในเงื่อนไขการใช้งาน)
 • Foursquare จะมีสิทธิใช้ ทำซ้ำ โอน โอนสิทธิ และใช้ประโยชน์จากสถานที่ ละติจูดและลองติจูด หรือข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่คุณหรือผู้ใช้ของคุณส่ง อัพโหลด โพสต์ สร้าง หรือเพิ่มเข้าในบริการ Foursquare ผ่านการใช้ API ของคุณตลอดไป (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่ผู้ใช้ใช้แอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณ)
 • หาก คุณเลือกส่งความเห็น ความคิด หรือผลตอบกลับแสดงว่าคุณตกลงให้ Foursquare ใช้สิ่งที่คุณส่งมาดังกล่าวโดยไม่ต้องมีข้อจำกัดหรือการชดเชยให้คุณ การยอมรับข้อมูลที่คุณส่งไม่ได้เป็นการทำให้ Foursquare สละสิทธิในการใช้ผลตอบกลับที่คล้ายกันหรือที่เกี่ยวข้องที่ Foursquare ทราบก่อนหน้านี้ หรือที่พนักงานของบริษัทพัฒนาขึ้น หรือได้รับจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่คุณ

9. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ "API ผู้ขาย"

 • คุณตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานแพลตฟอร์มสถานที่และเหตุการณ์ Foursquare
 • เมื่อใช้ API ผู้ขายเพื่อสร้าง ปรับเปลี่ยน ดู หรือแสดงข้อเสนอพิเศษ ข้อเสนอ คูปอง ข้อตกลง เป็นต้น (เรียกรวมว่า "ข้อเสนอพิเศษ ") คุณต้อง 1) เปิดเผยประเภทข้อเสนอพิเศษของ foursquare 2) จัดหาสิ่งแสดงการเป็นเจ้าของไป Foursquare และ 3) รวมลิงก์ไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องของแดชบอร์ดสถานที่ foursquare
 • ข้อเสนอพิเศษต้อง:
  • เป็นข้อเสนอพิเศษ คูปอง ที่จัดหาสินค้า บริการหรือผลประโยชน์ที่เสนอให้ผู้ใช้ฟรีหรือแบบลดราคา
  • ไม่กำหนดให้ผู้ใช้ใช้บริการหรือเว็บไซต์อื่นเพื่อรับของพิเศษ
  • เชื่อมโยงกับอย่างน้อยหนึ่ง “เช็คอิน” เพื่อปลดล็อกข้อเสนอพิเศษ
 • แอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณต้องแสดงอย่างน้อยหนึ่งการทำหน้าที่ในด้านข้อมูล Foursquare Merchant ตามที่แสดงผ่าน Merchant API หาก Merchant API มีฟังก์ชันเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้ขายของ Foursquare องค์ประกอบทั้งหมดของหน้าที่นั้นและการเรียก API ผู้ขายทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับหน้าที่นั้นต้องถูกเรียกใช้งานและแสดง แอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณจะจำเป็นต้องแสดงการทำหน้าที่เพิ่มเติมใดก็ตามที่เพิ่มไปยังผู้ขาย API ภายใน 4 เดือนหลังคุณได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการทำหน้าที่ดังกล่าว
 • คุณยอมรับว่า Foursquare อาจตรวจตรากิจกรรม API ผู้ขายใดก็ตามเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ Foursquare และเพื่อปฏิบัติตามนโยบายนี้ คุณจะไม่แทรกแซงการตรวจตราดังกล่าวหรือกีดกัน Foursquare จากกิจกรรม API ผู้ขายของคุณ Foursquare อาจใช้วิธีทางเทคนิคเพื่อเอาชนะการแทรกแซงดังกล่าว
 • คุณยอมรับว่า Foursquare อาจตรวจสอบแอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณเพื่อตรวจดูการปฏิบัติตามนโยบายนี้ของคุณ การตรวจสอบดังกล่าวจะเป็นช่วงชั่วโมงการทำงานปกติ คุณต้องอนุญาตให้ Foursquare เยี่ยมชมสถานที่ทำธุรกิจของคุณหรือตรวจสอบแอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณในบางลักษณะที่ตกลงกันระหว่างคุณและ Foursquare ภายใน 7 วันหลังการแจ้งจาก Foursquare ว่า Foursquare ประสงค์จะตรวจสอบแอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณ
 • หากคุณจัดการสถานที่หนึ่งในนามลูกค้าของคุณ
  • คุณจะเพียงจัดการสถานที่ของลูกค้าที่
   • ทำข้อตกลงกับคุณที่ลูกค้ายินยอมให้คุณจัดการสถานที่ของเขาชัดเจน เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้บริการ Foursquare
   • ที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ผู้จัดการของสถานที่ที่ยืนยันแล้วที่ใช้ได้บนบริการของ Foursquare
   • เป็นผู้จัดการโดยตรงของสถานที่ที่ยืนยันแล้วที่ใช้ได้บนบริการของ Foursquare
  • Foursquare จะมีสิทธิ์มีรายชื่อของลูกค้าคุณทั้งหมดและสถานที่ที่คุณจัดการ
  • คุณจะไม่รวมการทำหน้าที่ที่ขอหรือรวบรวมชื่อผู้ใช้บริการ Foursquare หรือรหัสผ่านของลูกค้า
  • คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสถานที่ รวมถึงข้อมูล “อยู่ที่นี่ในขณะนี้” เท่านั้นสำหรับสถานที่ที่คุณจัดการหรือหากคุณจัดการสถานที่ในนามลูกค้าสำหรับสถานที่ที่ลูกค้าคุณจัดการเท่านั้น
  • คุณสามารถสร้าง ดัดแปลง ดู หรือแสดงข้อเสนอพิเศษในนามสถานที่ที่คุณจัดการเท่านั้น หรือหากคุณจัดการสถานที่ในนามลูกค้า ในนามสถานที่ที่ลูกค้าคุณจัดการเท่านั้น Foursquare สงวนสิทธิ์ (1) ลบ ระงับ สกัดกั้น แก้ไขหรือดัดแปลงข้อเสนอพิเศษใดก็ตามตามดุลยพินิจของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเมื่อได้รับการเรียกร้องหรือข้อกล่าวหาจากบุคคลอื่นหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอพิเศษดังกล่าวหรือหาก Foursquare กังวลว่าคุณอาจฝ่าฝืนนโยบายนี้) หรือโดยไม่มีเหตุผลใดๆ เลย และ(2) กำหนดว่าจะแสดงข้อเสนอพิเศษอย่างไรและที่ไหนตามดุลยพินิจของบริษัท
  • คุณต้องจัดหาความสามารถในการหยุดเชื่อมโยงสถานที่ของลูกค้ากับบริการของคุณและการควบคุมบัญชีสถานที่ของพวกเขาได้ใหม่อย่างง่ายดายและรวดเร็ว (ไม่เกิน 3 วันทำการหลังลูกค้าแจ้งให้คุณทราบ) ให้แก่ลูกค้าที่มีบัญชีที่คุณเข้าถึงได้ผ่าน API ผู้ขาย
 • คุณจะไม่ใช้วิธีอัตโนมัติ (เช่นการขูดหรือหุ่นยนต์) นอกจาก API ผู้ขายเพื่อเข้าถึง ซักถาม หรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Foursquare หรือเว็บไซต์ใดก็ตามที่ Foursquare เป็นเจ้าของหรือดำเนินการ หรือเว็บไซต์หุ้นส่วนของ Foursquare ที่แสดงข้อมูล Foursquare
 • คุณจะไม่รวมข้อมูลใดก็ตามของ Foursquare กับข้อมูลของบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
  • แอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณต้องไม่แสดงเขตข้อมูลอินพุตสำหรับรวบรวมหรือส่งข้อมูล Foursquare ในแท็บหรือหน้าจอเดียวกันกับเนื้อหาของบุคคลอื่นหรือเขตข้อมูลอินพุดสำหรับรวบรวมหรือส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่น
  • แอพพลิเคชั่นและ/หรือเว็บไซต์ของคุณต้องไม่เสนอการทำหน้าที่ที่คัดลอกข้อมูลจากแท็บหรือหน้าจอหนึ่งเข้าไปอีกยังอีกแท็บหรือหน้าจอหนึ่ง
 • ไม่ว่าข้อความในส่วนที่ 4 (การรักษา) ด้านบนจะเป็นเช่นไร:
  • คุณไม่สามารถเก็บข้อมูล Foursquare ใดก็ตามไว้นานเกิน 30 วัน
  • คุณไม่สามารถเก็บข้อมูล Foursquare ที่มีข้อมูลผู้ใช้ไว้นานเกิน 3 ชั่วโมง