PxPixel
Danji

Danji

ร้านอาหารเกาหลี$$$$
Hell's Kitchen, นครนิวยอร์ก
บันทึก
แชร์
รูป479รูปภาพ
Han B.
Han B.
มีนาคม 13, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Han B. เมื่อ 3/13/2012
Susan
Susan
กุมภาพันธ์ 25, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Susan เมื่อ 2/25/2013
Sulee
Sulee
มีนาคม 24, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Sulee เมื่อ 3/24/2013
Martha L.
Martha L.
มิถุนายน 5, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Martha L. เมื่อ 6/5/2013
Meifen
Meifen
มกราคม 7, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Meifen เมื่อ 1/7/2013
Katie B.
Katie B.
มกราคม 10, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Katie B. เมื่อ 1/10/2012
Richard L.
Richard L.
มิถุนายน 25, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Richard L. เมื่อ 6/25/2013
Amy T.
Amy T.
เมษายน 19, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Amy T. เมื่อ 4/19/2013
Christopher S.
Christopher S.
พฤษภาคม 25, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Christopher S. เมื่อ 5/25/2012
Ryan C.
Ryan C.
ตุลาคม 27, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Ryan C. เมื่อ 10/27/2013
Matt K.
Matt K.
ธันวาคม 5, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Matt K. เมื่อ 12/5/2012
Alex P.
Alex P.
เมษายน 18, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Alex P. เมื่อ 4/18/2013
Christopher S.
Christopher S.
มิถุนายน 17, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Christopher S. เมื่อ 6/17/2012
Christopher S.
Christopher S.
มิถุนายน 16, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Christopher S. เมื่อ 6/16/2012
Christine C.
Christine C.
มีนาคม 15, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Christine C. เมื่อ 3/15/2013
Cody R.
Cody R.
ตุลาคม 26, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Cody R. เมื่อ 10/26/2013
Mika T.
Mika T.
กรกฎาคม 22, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Mika T. เมื่อ 7/22/2013
marshall w.
marshall w.
พฤษภาคม 31, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย marshall w. เมื่อ 5/31/2013
Lauren
Lauren
มกราคม 21, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Lauren เมื่อ 1/21/2017
David M.
David M.
ธันวาคม 4, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย David M. เมื่อ 12/4/2012
Fanny L.
Fanny L.
มีนาคม 21, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Fanny L. เมื่อ 3/21/2013
Chris H.
Chris H.
พฤษภาคม 10, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Chris H. เมื่อ 5/10/2013
Janiejaner G.
Janiejaner G.
พฤษภาคม 16, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Janiejaner G. เมื่อ 5/16/2012
Eduard M.
Eduard M.
กุมภาพันธ์ 1, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Eduard M. เมื่อ 2/1/2013
Su K.
Su K.
พฤษภาคม 24, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Su K. เมื่อ 5/24/2012
Cris J.
Cris J.
มิถุนายน 15, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Cris J. เมื่อ 6/15/2013
Jessica H.
Jessica H.
สิงหาคม 4, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Jessica H. เมื่อ 8/4/2012
Kevin
Kevin
มิถุนายน 28, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Kevin เมื่อ 6/28/2012
Carmen L.
Carmen L.
เมษายน 13, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Carmen L. เมื่อ 4/13/2012
Yebyul O.
Yebyul O.
สิงหาคม 15, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Yebyul O. เมื่อ 8/15/2012
Michelle
Michelle
ตุลาคม 11, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Michelle เมื่อ 10/11/2012
bimbimbap with sizzling rice 😍
Emily L.
Emily L.
มกราคม 17, 2016
bimbimbap with sizzling rice 😍
Nathan K.
Nathan K.
พฤษภาคม 24, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Nathan K. เมื่อ 5/24/2012
Phillip C.
Phillip C.
พฤศจิกายน 7, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Phillip C. เมื่อ 11/7/2013
Joey L.
Joey L.
กรกฎาคม 26, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Joey L. เมื่อ 7/26/2012
Sulee
Sulee
มีนาคม 23, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Sulee เมื่อ 3/23/2013
Audrey C.
Audrey C.
มีนาคม 27, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Audrey C. เมื่อ 3/27/2012
ᴡ R.
ᴡ R.
กรกฎาคม 6, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย ᴡ R. เมื่อ 7/6/2013
BORAM K
BORAM K
สิงหาคม 14, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย BORAM K เมื่อ 8/14/2012
Wouter B.
Wouter B.
เมษายน 5, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Wouter B. เมื่อ 4/5/2017
Jasmin S.
Jasmin S.
มิถุนายน 9, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Jasmin S. เมื่อ 6/9/2012
Allison G.
Allison G.
มีนาคม 24, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Allison G. เมื่อ 3/24/2012
Get the Spicy Ginger Margarita and Kimchee bacon paella (with the egg of course)
Dan S.
Dan S.
กรกฎาคม 11, 2012
Get the Spicy Ginger Margarita and Kimchee bacon paella (with the egg of course)
Michelle
Michelle
ตุลาคม 11, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Michelle เมื่อ 10/11/2012
Yosef Y.
Yosef Y.
กุมภาพันธ์ 20, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Yosef Y. เมื่อ 2/20/2013
William K.
William K.
มิถุนายน 2, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย William K. เมื่อ 6/2/2012
Cliff W.
Cliff W.
มิถุนายน 12, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Cliff W. เมื่อ 6/12/2013
Lilly L.
Lilly L.
พฤษภาคม 14, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Lilly L. เมื่อ 5/14/2013
Cari
Cari
ธันวาคม 22, 2015
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Cari เมื่อ 12/22/2015
marshall w.
marshall w.
พฤษภาคม 31, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย marshall w. เมื่อ 5/31/2013
Lawrence Y.
Lawrence Y.
มีนาคม 1, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Lawrence Y. เมื่อ 3/1/2013
Dilek K.
Dilek K.
มกราคม 6, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Dilek K. เมื่อ 1/6/2017
Angela W.
Angela W.
มกราคม 19, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Angela W. เมื่อ 1/19/2013
Jessica H.
Jessica H.
สิงหาคม 4, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Jessica H. เมื่อ 8/4/2012
Carly B.
Carly B.
ธันวาคม 21, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Carly B. เมื่อ 12/21/2012
digglesworth
digglesworth
มีนาคม 31, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย digglesworth เมื่อ 3/31/2013
Chrissy
Chrissy
สิงหาคม 21, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Chrissy เมื่อ 8/21/2013
Jill X.
Jill X.
มิถุนายน 26, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Jill X. เมื่อ 6/26/2013
Chaz C.
Chaz C.
มิถุนายน 8, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Chaz C. เมื่อ 6/8/2012
Katy N.
Katy N.
สิงหาคม 11, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Danji โดย Katy N. เมื่อ 8/11/2012
แสดงรูปภาพเพิ่มเติม

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

  • danji นครนิวยอร์ก •
  • danji นครนิวยอร์ก photos •
  • danji นครนิวยอร์ก location •
  • danji นครนิวยอร์ก address •
  • danji นครนิวยอร์ก •
  • danji นครนิวยอร์ก •
  • danji hell's kitchen นครนิวยอร์ก

Foursquare © 2022  สร้างขึ้นด้วยความรักใน NYC, CHI, SEA & LA